Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - Verantwoording

Hits: 32402

Artikelindex

 

 

 

Verantwoording

 

 

 


De webredactie van PKNPesse.nl vroeg in 2016 mij een artikeltje te schrijven voor de website over de historie van het Hervormde kerkgebouw, als een soort monumentje. Daarmee kreeg ik de smaak te pakken om wat dieper in de wordingsgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van de kerk te duiken. Ik publiceerde een uitgebreider artikel op mijn eigen website. Vanuit de kerkenraad kwam de vraag om een soort herinneringsboekje samen te stellen. De vraag werd gesteld aan de redactie van het kerkblad maar die vond het niet haar taak. Ik heb toen aan de kerkenraad voorgesteld om een boek samen te stellen. Dat voorstel werd aanvaard. De oorspronkelijke bedoeling was dat zoveel mogelijk ieder kerklid een bijdrage zou leveren in de vorm van herinneringen, anekdotes, foto’s en dergelijke. Op een oproep daartoe in het kerkblad kwamen echter weinig of geen reacties. Ook enkele mondelinge verzoeken leverden weinig of niets op, afgezien van een paar oude foto’s, waarvoor dank.


Daarop ben ik meer op de historie gericht verder gegaan en zo groeide er een boekje waarin ik de geschiedenis van de vroegste kapel in de omgeving van Pesse tot de verkoop van de kerk in 2016 in korte schetsen in kaart heb geprobeerd te brengen. Het is geen beschrijving van de geschiedenis van het kerkelijke leven van de Hervormde Gemeente geworden; in mijn verhaal staat de kerk als gebouw centraal, en daarnaast besteed ik enige aandacht aan enkele in het oog springende activiteiten in en rond het gebouw zoals de snuffelmarkten en aan de 21 predikanten die er geweest zijn. De bedoeling van mijn werk is niet in de eerste plaats geschiedschrijving maar moet meer gezien worden als de oprichting van een monument voor het gebouw als blijvende herinnering.


Ik deed onderzoek in boeken, kranten, tijdschriften en archieven, zowel papieren archieven als digitale. Wijlen Lammert Huizing heeft in de Hoogeveensche Courant vaak over de Hervormde kerk in Pesse geschreven; zijn persoonlijke archief berust bij de Historische Kring in Hoogeveen. Ook had ik veel aan het artikel over de stichting van de Hervormde kerk van de plaatselijke historicus uit Ruinen, H.M. Luning, gepubliceerd in De Veenmol 2005-4.


De taakgroep Organisatie en Beheer van de Protestantse Gemeente van Pesse liet mij toe tot het archief van de Hervormde Gemeente. Waarschijnlijk mede door de verhuizing van dit archief in verband met de verkoop van het kerkgebouw is dat archief, om het zacht te zeggen, moeilijk toegankelijk. Ik heb er uren in gegrasduind, en tientallen documenten gefotografeerd, maar hieruit een coherent beeld krijgen van de geschiedenis was best lastig. Maar het heeft wel veel aardige details opgeleverd. Ik citeer dan ook veel en uitgebreid uit de oude notulen en andere oude documenten. Daarnaast leverde het kerkarchief van Pesse en Ruinen in het Drents Archief in Assen bruikbare bronnen.


Gelukkig zijn er ook nog andere bronnen, zoals het onovertroffen Delpher.nl, een website met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. Vooral in de beginjaren haalde de kerk nog wel eens de krant.
Om de beslissingen en gebeurtenissen van destijds rondom de stichting van de kerk dichter bij de lezer te brengen, citeer ik veelvuldig uit kranten en tijdschriften. Alle aangehaalde teksten staan tussen aanhalingstekens en zijn cursief gedrukt. Ik heb de oorspronkelijke spelling intact gelaten en eventuele schrijffouten overgenomen. Heel soms heb ik een woord toegevoegd of weggelaten als de zin daardoor beter leesbaar werd. Zeker in de oudste notulen en documenten staan zinnen die niet helemaal goed ‘lopen’, maar de lezer zal de strekking ongetwijfeld begrijpen. Ook heb ik veel foto’s opgenomen van (details van) documenten en kranten. Diverse oudere foto’s komen ook uit krantenartikelen en uit jubileumnummers van het kerkblad. Die heb ik digitaal wat opgepoetst. Desondanks zijn sommige foto’s niet van de beste kwaliteit. Mijn excuses daarvoor.


Naast deze foto’s van documenten zijn er veel foto’s van de diverse kerkelijke gebouwen, zowel van het exterieur als interieur, en van activiteiten rond de kerk.
Op mijn website www.reizenenschrijven.com is ook een en ander over dit onderwerp is te vinden.


Ik dank de mensen die mij geholpen hebben dit boekje samen te stellen. Er waren vriendelijke mensen in archieven, mensen die zelf een korte bijdrage schreven, mensen die mij in gesprekken informatie verschaften, mensen die de kopij wilden lezen en becommentariëren, en nog andere. Aan het einde noem ik een aantal namen, zonder de pretentie daarin volledig te zijn.


Mijn wens is dat ik met dit boekje een blijvende herinnering tot stand heb gebracht aan het gebouw waarin talloze generaties, gezinnen en families zoveel lief en leed hebben gedeeld en dat zo vele jaren diende als huis voor de eredienst.


Pesse, januari 2017


© 2017, drs. Lammert Metselaar

 

naar boven