Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - 3.7 Bazaars en snuffelmarkten

Hits: 32390

Artikelindex

 

 

 


3.7 Bazaars en snuffelmarkten

 

 


De laatste tientallen jaren kenden we in Pesse het verschijnsel ‘snuffelmarkt’. Een ludieke manier om mensen op een gezellige manier bijeen te brengen en tegelijk fondsen voor het onderhoud van de Hervormde kerk te genereren. Het verschijnsel is echter al ouder dan de snuffelmarkten. Zo ligt er in het archief een ‘Rekening en verantwoording van gelden der Bazar gehouden ten bate van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk te Pesse op 3 en 4 november 1937.’
Een paar opvallende zaken uit deze rekening. Er werden vier rollades aangeschaft bij vier verschillende slagers; drie keer een van fl. 1,88 en een dure van fl. 2,--. Vier taarten uit Hoogeveen à fl. 1,50 per stuk. Er werd een tent opgezet en dat kostte natuurlijk geld: “Huur van de tent & benodigdheden fl. 30,75 en aan J. Oostijen voor opbouw van de tent: fl. 19,10”.
De totale kosten bedroegen fl. 201,70. Gelukkig stonden daar flinke inkomsten tegenover. De opbrengst van beide bazaravonden: fl. 543,69. Giften in geld: fl. 120,65.
Verloting fl. 129,50 en verder o.a. via ‘het raden der pop’ ruim 35 gulden. Totaal kwam er maar liefst fl. 836,03 binnen, dus was er een batig saldo: fl. 634,33. Voor die tijd een resultaat om blij van te worden.

Fietsvierdaagse


De kerk lag mooi centraal tussen Stuifzand, Fluitenberg en Pesse, en bovendien aan een landschappelijk mooie weg. De Drentse Fiets- (of Rijwiel-)vierdaagse kwam nogal eens langs deze route. Dat bracht de vrouw van ds. Stap en de buren, de heer en mevrouw Kloosterman in 1976 op het idee om die vakantiegangers eens uit te nodigen op het kerkplein en ze koffie en ‘knieperties’ (heel dunne Drentse wafeltjes) aan te bieden. Ook was vanaf het begin de familie Ham actief betrokken. Tevens kon het kerkgebouw bekeken worden en er kwam een verkoopmarkt.

 

 x

x

x

 De financiële verantwoording van een bazaar in 1937     


In de kerkbode van 1979 staat een stukje van mevrouw Stap, de vrouw van de toenmalige predikant, over de snuffelmarkt 1979 op woensdag 11 juli.                  

 

x


Citaat van een deel ervan:
“Graag willen wij een beroep doen op uw hulp, voor maandag 9 en dinsdag 10 juli. Elke avond vanaf zeven uur in “De Voorhof”. Dinsdagavond 10 juli hebben we mannen nodig voor opbouw van de kramen, versiering met vlaggetjes kortom het klaarmaken van het terrein rondom de kerk. Wij kunnen ook uw hulp goed gebruiken! Wie meldt zich nog aan? Opgeven bij Mevr. Stap.
Wat we nog goed kunnen gebruiken?
Gezien de ervaringen van vorig jaar willen we allereerst graag hebben: eigengebakken krentebroden, cakes, knijpertjes. Vorig jaar waren de fietsers erg hongerig; we hopen dat ze het dit jaar ook weer zijn. Laten we ze niet hoeven teleur te stellen.”
Al snel werd de snuffelmarkt een jaarlijkse traditie. De eerste jaren werd de markt gehouden op de dagen dat de meeste fietsroutes langs de kerk kwamen. Later was het op een zaterdag in mei of juni. De opbrengst was altijd bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. In al die jaren hebben natuurlijk heel veel gemeenteleden hun steentje bijgedragen aan het welslagen van de markt. In 2015 is er na 39 jaar helaas een einde aan de snuffelmarkten gekomen.

 

    x

Op de laatste snuffelmarkt in 2015        x


Niet zomaar een rommelmarkt


Het ging niet om een gewone rommelmarkt, maar vanaf het begin werd het snuffelmarkt genoemd omdat het meer was dan de verkoop van tweedehands goederen. Zo waren er allerlei activiteiten als het Rad van Avontuur, schieten om de titel ‘Schutterskoning’, het raden van de waarde van een voedingswarenpakket, of de naam van een pop. Er was koffie en dergelijke te koop en altijd waren er de vers gebakken knieperties en oliebollen.
Een belangrijk onderdeel, gehouden in de weken voor de snuffelmarkt, was de loterij. Voor de loterij moesten dingen aangeschaft worden, tweedehands spullen voor de kramen verzameld, het was altijd een hele klus. Mevrouw Stap en later vooral Annie Schonewille, wisten een soort vaste kern van mensen bijeen te brengen die jaren achtereen hun beste beentje voor zetten. Alle winkels in de buurt en de omgeving werden afgestruind om de snuffelmarkt te steunen, bijvoorbeeld door loterijprijzen beschikbaar te stellen. Op de dag zelf werden de winnende loten getrokken. De echte rommelmarktliefhebbers van heinde en verre waren vaak al vroeg van de partij maar pas als om half negen ’s ochtends de kerkklok geluid had, was de markt open. Op zo’n dag was het kerkplein een ontmoetingsplek voor ‘vreemden’ en gemeenteleden en het was altijd heel gezellig. Zo ging het vele, vele jaren.
In het verleden werden alle aangeleverde tweedehands spullen opgeslagen in de schuur van de familie Vogelzang. Toen dit niet meer kon, werd de mensen verzocht de spullen zoveel mogelijk de dag voorafgaande aan de snuffelmarkt te brengen. Als dit echt niet mogelijk was, kon men de spullen in de garage achter de kerk kwijt.
De voorbereidingen begonnen voor sommigen al maanden van tevoren. Dan werden door creatieve gemeenteleden allerlei mooie en lekkere dingen gemaakt, als kledingstukken, gebreide sokken, bloemenmandjes, zelfgebakken cakes en taarten, etc.

xxx

 

Oliebollen werden overigens niet alleen gebakken tijdens de snuffelmarkten, maar ook voor de Oudjaarsacties waarbij de kerkleden heerlijke oliebollen thuisbezorgd konden krijgen, ook voor de financiering van het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.


Welkome financiële steun


Met de opbrengst van de snuffelmarkt werd de kerkvoogdij financieel gesteund bij haar onderhoudswerkzaamheden. Zo zijn door de jaren heen de volgende projecten gefinancierd:


• Aanschaf nieuwe verwarmingsketels in de kerk en in De Voorhof;
• Banken op de galerij;
• Renovatie in het interieur van de kerk, bijvoorbeeld muren stukadoren;
• Dakbedekking op De Voorhof;
• Bestrating om de kerk; dit was een van de eerste projecten die door snuffelmarktgeld betaald konden worden;
• Nieuwe stoelen in De Voorhof;
• Restauratie van de kerktoren;
• Opknappen van de pastorie.

De laatste jaren was de opbrengst jaarlijks zo rond de 3000 euro. In het verleden heeft de markt wel eens meer opgebracht, maar doordat er geen opslagruimte meer beschikbaar was, ging de laatste jaren aan het eind van de snuffelmarkt alles naar de stort en wat nog bruikbaar was, werd opgehaald door recyclingbedrijf/ tweedehandswinkel Het Goed in Hoogeveen. De laatste twee jaar werd de markt gehouden samen met de Gereformeerde Kerk. De snuffelmarktcommissie had de 40e snuffelmarkt graag ook nog willen organiseren, maar doordat de Hervormde kerk verkocht werd, heeft de commissie besloten dat de markt van 2015 de laatste was geweest. Dat was het einde van een mooie traditie want het was altijd een heel gezellige markt met veel enthousiaste mensen die hebben meegeholpen deze markten tot een succes te maken.
(Dit stuk kwam tot stand met medewerking van Annie Schonewille)

 

x

      

Tijdens en na een grote opknapbeurt die o.a. mogelijk werd door de jaarlijks gehouden “snuffelmarkt” (foto's uit jubileumnummer kerkblad)


Vrijwilligers voeren groot onderhoud uit aan De Voorhof   


Veertig jaar administrateur


In februari 2010 was Henk Klaster maar liefst veertig jaar aaneen de administrateur van de Hervormde Gemeente te Pesse. Hij ontving uit handen van burgemeester Koetje van Hoogeveen de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau en van Berend Schonewille namens het College van Kerkrentmeesters een oorkonde namens het hoofdbestuur van het Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Hoewel zelf niet Hervormd, was Henk ‘erin gerold’ omdat men destijds niemand voor de functie kon vinden en hij vanuit zijn baan bij het waterschap met financiële zaken goed op de hoogte was. Henk merkte in zijn dankwoord op dat hij 40 jaar geleden al de stap gezet had van “Samen op Weg” omdat hij toen al als Gereformeerd man werkzaamheden ging doen voor de Hervormde gemeente. Henk heeft zijn werk voor de kerk tot juli 2015 ‘met heel veel plezier’ gedaan.

xx         

 


-0-0-0-0-0-

 

naar boven