Een geschiedenis van de Hervormde kerk van Pesse, versie 2.0 - Het 'lokaal' Bethel in Stuifzand

Hits: 35796

Artikelindex

 

 

 

 

 


Het ‘Lokaal’ Bethel in Stuifzand

 

 

 

 

 

 


De Hervormde Gemeente bezat ook nog een gebouwtje in Stuifzand: Bethel genaamd. Dat kapelletje werd in 1903 gebouwd door timmerman Knol uit Fluitenberg. Het werd opgericht en in eerste instantie gefinancierd door ds. Elie Saraber. Later heeft hij het kapelletje overgedragen aan de diaconie.

 

x


In het archief zit een document gedateerd 12 januari 1903 van de kerkenraad waarin zij ds. Saraber toestemming verleent tot “het zetten van een gebouw (Bethel) op terrein van de diaconie, onder voorwaarden”. Hieronder de integrale tekst.


“De kerkenraad der Ned. Herv. Gemeente te Pesse verklaart bij deze, dat Elie Saraber, Hervormd Predikant te Pesse vergunning heeft verkregen om op het eigendom der Diaconie dier Gemeente, Gemeente Ruinen Sectie D numero 1025, een gebouw te zetten, en wel op de volgende voorwaarden:
1 Die vergunning is verleend voor den tijd van 30 jaren, ingaande den 1en Januari 1903 maar kan daarna verlengd worden.
2 Het lokaal mag alleen gebruikt worden voor catechisatie, zondagsschool, evangelieprediking en dergelijke Christelijke werkzaamheden en samenkomsten.
3 Zo Ds. Saraber de gemeente verlaat, hebben zijne opvolgers hetzelfde recht als hij, indien hij daartoe de toestemming verleent.
4 Zoo Ds. Saraber mocht komen te overlijden, hebben zijne opvolgers hetzelfde recht als hij, indien zijn wettige erfgenamen daartoe de toestemming geven.
5 Kosten voor onderhoud zullen bestreden worden uit collecten in het lokaal te houden, giften, enz.
6 Mocht het gebouw voor de aangewezen doeleinden niet meer gebruikt worden, dan wordt het eigendom der Diaconie voornoemd, tegen uitkering aan de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente te Pesse van de helft der dan te schatten waarde.
Aldus opgemaakt en in dubbel getekend, in onze vergadering van den 12en Januari 1903.
De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Pesse:”
(was getekend) E. Saraber, voorzitter en de diakenen: Ten Oever, Reinders, Stuifzand en Smid en de ouderlingen: Sol, Waninge, Stuifzand en Oldenijens. (‘In duplo geregistreerd te Hoogeveen 29 okt. 1903, deel 63 folio 34 recto vak 8 een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht: een gulden twintig cent.’)


Verlenging met twee meter


In 1914 werd Bethel verbouwd, door dezelfde timmerman. Er is nog een geschreven bestek van 3 pagina’s, compleet met de nodige verschrijvingen van het:
‘Plan tot het verbouwen van het Locaal Bethel te Stuifzand met 2 meter te verlengen na de hieronder volgende beschrijfving.’
Het plan houdt een totaalconcept in: ook het afwerken als verven en glas zetten is inbegrepen:
“Al het hierboven genoemde uitgeslotten het overlakken der bestaande bankken. Voor de Somma van f 216,20 ct Zegge tweehonderd zestien gulden twintig cent. Fluitenberg, den 30 Mei 1914, H. Knol.”
Op een apart blaadje de toevoeging:
“De Goederen hiervoor nodig Zijn als Het hout steen kalk papier en wat verder nodig moet zijn moet bij het Locaal Bethel aangebracht worden kosteloos voor den aannemer. Het Zand werk moet in voldoende orde gebracht worden. Hiermede alles in voldoende beschrijfving naar mijn mening
H. Knol, Timmerman.”
 

 xxx


Het gebouwtje heeft overigens niet altijd gestaan op de plaats waar het in latere jaren stond: aan de doorgaande weg. Eerst stond het aan het zogenaamde ‘Schoolpad’ (bij het huis ‘De Sleutel’).
In 1942 kreeg de kerkenraad/ kerkvoogdij een berisping van het Provinciaal Kerkelijk Bestuur dat het beheer van het gebouwtje eigenlijk door de kerkvoogdij moest gebeuren en niet door de diaconie. Het is echter zo gebleven als het was: bij de diaconie. Zo was het immers in het contract bepaald.
Bethel bood onderdak voor catechisatie, jeugdclubs en zondagsschool. Ook werden er wel kerkdiensten gehouden voordat het Dorpshuis in Stuifzand er was. Tot in de jaren negentig hield de Hervormde Vrouwen Vereniging haar bijeenkomsten hier. De familie Koopman zorgde ervoor dat het schoon en netjes bleef.
In latere jaren stond het leeg. De kerkenraad wilde er wel van af, maar er waren weinig mogelijkheden. Na de verkoop van de Hervormde kerk in 2016 werd er een gemis aan voldoende parkeerplaatsen gevoeld bij de Kruispuntkerk. Om daar meer parkeerruimte te kunnen realiseren, zou er grond verworven moeten worden van Het Drentse Landschap, de bezitter van het Spaarbankbos dat achter de kerk begint. Daartoe werd een ruil voorgesteld met het perceel van Bethel. Dat is zo gebeurd.Het gebouwtje Bethel in Stuifzand in vroeger jaren    N.B.: tegenwoordig in bezit van Het Drentse Landschap en verbouwd tot zomerhuisje


 

naar boven